Toshiba


Toshiba AWDUG1700WM 16kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Toshiba AWDUG1700WM 16kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 2,899 00   RM 2,250 00

Toshiba AWDG1500WM 14kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Toshiba AWDG1500WM 14kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 2,299 00   RM 1,890 00

Toshiba AWDG1600WM 15kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Toshiba AWDG1600WM 15kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 2,499 00   RM 2,000 00

Toshiba AWDG1700WM 16kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Toshiba AWDG1700WM 16kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 2,699 00   RM 2,100 00


Toshiba AWDC1300WM 12kg SDD Inverter Washing Machine | ESH Online

Toshiba AWDC1300WM 12kg SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 1,999 00   RM 1,650 00


Toshiba AWDUG1500WM 14kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Toshiba AWDUG1500WM 14kg Nano Wash Series SDD Inverter Washing Machine

Regular price RM 2,499 00   RM 1,990 00